Selamat Datang di Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Satu kenyataan objektif, bahawa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan BPPT Genggong yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern Khususnya di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo khususnya.


Visi

Terwujudnya generasi Muslim yang Unggul dan Ber-Akhlakul Karimah

Indikator :
- Unggul dalam Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT.
- Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi

  1. Menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan di Sekolah dan Pesantren;
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Umum sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Berbasis Teknologi;
Indikator :
- Penerapan Satlogi Santri dan 9 Budi Utama Santri dalam berperilaku
- Penguasaan baca tulis Al-Qur`an dan hafal surat-surat pendek serta amaliah Ahli Sunnah Wal Jama`ah
- Pembinaan baca tulis Kitab Kuning
- Pembiasaan kegiatan Shalat Wajib dan Sunnah berjama`ah
- Peningkatan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Peningkatan Kompetisi Peserta Ddidik
- Peningkatan penguasaan Peserta Didik dalam bidang Teknologi

Tujuan

  1. Menyediakan lulusan yang memiliki kemampuan dalam bidang kependidikan, kebahasaaan, kesejahteraan, dan kesusastraan;
  2. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, keperibadian dan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai ahlakul karimah.